فالوور اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
61 فالوور ایرانی 9500 100 20000
62 فالوور بین الملل 14000 1000 10000
لایک اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
63 لایک ایرانی 8000 100 20000
64 لایک بین الملل 9000 1000 30000
کامنت
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
65 کامنت مخلوط فارسی 10000 10 1000
66 کامنت انگلیسی 10000 10 1000
بازدید
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
67 بازدید ویدیو اینستاگرام 7000 100 20000
68 بازدید IG TV 7000 100 20000
69 بازدید استوری 7000 100 20000